รหัสสินค้านี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากรหัสสินค้านี้ถูกใช้ไปแล้วหน้าจอจะขึ้นเป็นหน้าแจ้งเตือน

QR code can only be verified one time. If the verification has been processed more than once, we will redirect you to the “WARNING” page.

二维验证码只可以进行一次,如果重复验证将会跳转至“有风险”页面

กรุณากรอกรหัสตัวเลข 20 หลัก

Please enter 20-digit security code

请输入20位防伪码